Навчання
Пошук на сайті
Швидкий пошук

Або в GOOGLE:
Теги

будуть, випускників, вищих, Всі конспекти для 9 класу, ВСІ конспекти уроків для 8 класу, Вчителю початкових класів, дітей, закладів, ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для підсумкових контрольних робіт з історії України, зовнішнього, Конспекти уроків англійської мови 9 клас, Конспекти уроків з УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8 клас, міністерства, Міністр, навчальних, навчального, навчання, науки, незалежного, області, образования, освіти, освіту, оцінювання, проведення, рішення, розвитку, років, студентів, Також, тестування, Україні, України, Університет, Університету, управління, центру, цього, школи, якості

Показати всі теги
{links}▸ Культурологічний словник [Книга ONLINE]

Культурологічний словник [Книга ONLINE]

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ


ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ — філософський світогляд, який утверджує унікальність існування світу людської суб'єктивності.

ЕКЗИСТЕНЦІЯ


ЕКЗИСТЕНЦІЯ (лат. existentia від existo — існую) — основна категорія екзистенціалізму, яка означає внутрішнє буття людини, те непізнане, ірраціональне в людському «Я», внаслідок чого людина є конкретною, неповторною особистістю.

ЕКЛЕКТИКА, ЕКЛЕКТИЗМ


ЕКЛЕКТИКА, ЕКЛЕКТИЗМ (від грец. eklektikos — той, що вибирає) — 1) Напрям в античній філософії ІІ ст. до н. е. — ІІ ст. н. е., для якого характерні поєднання елементів різних філософських систем і тенденцій до стирання відмінностей між ученнями і школами. 2) Механічне поєднання в одному вченні різнорідних, суперечливих, органічно несумісних положень, що безпринципно запозичені з протилежних концепцій; використовування й підтасовування з певною тенденційною метою вирваних з контексту фактів, формулювань, цитат тощо. 3) Брак оригінальності й самостійності. 4) Поєднання в одному творі ознак різних стилів.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ КУЛЬТУРИ


ЕКОЛОГІЧНІСТЬ КУЛЬТУРИ — система ціннісних орієнтацій культури, яка спирається на відношення до природного середовища як до унікального макрокосму.

ЕКОЛОГІЯ


ЕКОЛОГІЯ (від грец. oikos — оселя, середовище й... логія) — 1) Розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів між собою та з навколишнім середовищем, а також організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів і т. ін.). Центральною категорією Е. є поняття екосистеми, що означає властиву певним умовам фізичного середовища сукупність рослин і тварин, між якими існують стійкі зв'язки. Розрізняють Е. загальну, що досліджує основні принципи організації і функціонування різних надорганізмових систем, і спеціальну, предметом якої є вивчення взаємовідношень певних екологічних груп організмів з навколишнім середовищем. 2) Умовне існування людини, тварин і рослин у певному регіоні.

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ — наука, що досліджує проблеми впливу навколишнього середовища на людину.

ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА


ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА — галузь соціології, що вивчає суспільно-історичні взаємовідношення людини і природного середовища в аспекті закономірностей розвитку суспільно-економічних формацій.

ЕКОНОМІКА


ЕКОНОМІКА (від грец. — житло і закон) — 1) Історично визначена сукупність суспільно-виробничих відносин, що характеризують економічний лад суспільства, його базис, властивий певній суспільно-економічній формації. 2) Народне господарство даної країни. 3) Наука, що вивчає специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільної діяльності (Е. промисловості, Е. сільського господарства, Е. будівництва, Е. матеріально-технічного постачання, Е. невиробничої сфери, Е. праці).

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ


ЕКОНОМІКА ОСВІТИ — наука про дію економічних законів у народній освіті, про особливості матеріальних відносин, які складаються у сфері освіти і зв'язках її з рештою галузей народного господарства. Е. о. має різний зміст залежно від панівних у суспільстві тих чи інших виробничих відносин. Однією з актуальних проблем Е. о. є точний розрахунок економічної ефективності освіти. Особливості Е. о. як науки — тісна взаємодія методів економічного й педагогічного аналізу, широке використання для аналізу методів соціологічних досліджень.

ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА


ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА — система засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, підприємницької, фермерської чи іншої діяльності, створення рівних умов для розвитку громадян у всіх сферах економічного життя країни.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА


ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА — підготовка спеціалістів із планування, обліку, фінансів та інших напрямів економічної роботи в народному господарстві, а також для науково-педагогічної діяльності в галузі економічних наук.

ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ


ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ — здатність людини пізнавати, відображати і узагальнювати економічну дійсність, передбачати і прогнозувати розвиток економічних процесів.

ЕКОНОМІЧНИЙ


ЕКОНОМІЧНИЙ (від грец. — господарський) — той, що стосується економіки або політичної економії; господарський, найвигідніший, раціональний; економічна політика — система економічних заходів, що їх здійснює держава.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕМОКРАТІЇ


ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕМОКРАТІЇ — участь максимально можливого числа громадян у власності та в управлінні виробництвом і господарством як на макрорівні (рівні держави і суспільства), так і на мікрорівні (фірми, підприємства).

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЕГІЗМУ


ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЕГІЗМУ — етико-політична школа давнього Китаю, представники якої розробляли концепцію «держава — економіка», концепцію керівної ролі держави в усьому господарському житті суспільства, у стабілізації ринкових цін.

ЕКСКУРСІЯ


ЕКСКУРСІЯ (від лат. excursio — поїздка, подорож, похід) — пізнавальний вид діяльності, що позитивно впливає на активне сприйняття людиною нових знань; колективні подорожі, походи до визначних місць, музеїв, промислових підприємств, сільськогосподарських виробництв, на історичні об'єкти з науковою, загальноосвітньою, культурно-освітньою метою. Виникли наприкінці XVIII — на початку XIX ст. як метод навчання. Е. набула великого значення як форма і метод навчально-виховної роботи в школі, у позашкільній роботі й у діяльності культурно-освітніх закладів України. За змістом Е. бувають тематичними і комплексними.

ЕКСПАНСИВНІСТЬ


ЕКСПАНСИВНІСТЬ (від лат. expansio — поширення) — психічний стан людини. Психологічною основою Е. є переоцінка свого «Я» і надмірний, нерідко не контрольований інтелектом і волею, вияв власних почуттів. Експансивні люди часто втрачають здоровий глузд, вдаючись до нереалістичних, авантюрних дій. Вони важкі у спілкуванні, схильні до конфліктів, від яких найчастіше самі страждають. Переборення окремих виявів Е. слід здійснювати шляхом самоконтролю, підсилення власних вольових дій.

ЕКСПЕКТАЦІЇ


ЕКСПЕКТАЦІЇ (від англ. expectation — очікування) — приписування іншій людині очікуваних або прогнозованих форм поведінки та думок.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ — загальне позначення різних досліджень психічних явищ експериментальними методами.

ЕКСПЕРТИЗА


ЕКСПЕРТИЗА (від лат. expertus — досвідчений) — метод дослідження експертом якихось справ, питань у тій чи іншій галузі знань, у т. ч. педагогіці й психології.

ЕКСПРЕСІОНІЗМ


ЕКСПРЕСІОНІЗМ (від франц. expression — вираження) — напрям у європейській літературі і мистецтві в перші десятиліття ХХ ст., який проголосив єдиною реальністю суб'єктивний духовний світ людини. Суб'єктивно-ідеалістичні концепції вели до хворобливої напруженості емоцій, ірраціональності образів, гротескної деформації зображуваного світу. Е. виразив індивідуалістичний протест проти потворностей цивілізації.

ЕКСТАЗ


ЕКСТАЗ (від грец. нестяма, несамовитість) — стан захоплення й замилування, що поєднується зі скованістю рухів (заціпеніння), може наставати у віруючих і під сильним емоційним впливом творів мистецтва, людської праці, явищ природи.

ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЯ


ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЯ (від лат. exterior — зовнішній) — перехід внутрішніх, психічних активів у конкретні зовнішні дії та вчинки в процесі активної взаємодії особистості з навколишнім середовищем.

У процесі Е. виникають нові матеріальні й ідеальні об'єкти, формуються нові типи соціальних відносин і форм поведінки. Е. діє в нерозривній єдності з інтеріоризацією.

ЕКСТРАВЕРСІЯ


ЕКСТРАВЕРСІЯ (від лат. extra — поза, зовні і verso — спрямовую) — характерна властивість особистості, що проявляється в спрямуванні її сприймання, переживань, інтересів на навколишню дійсність (на людей, речі, події тощо). Екстраверт — тип людської індивідуальності, зорієнтований на природне оточення та інших людей, не здатний до зосередження й до аналізу своїх внутрішніх переживань. Поведінку й діяльність такої людини визначають зовнішні враження.

ЕКСТРАВЕРТ


ЕКСТРАВЕРТ — тип особистості, протилежний інтроверту, на відміну від якого йому більш властива спрямованість, що безпосередньо відгукується на зовнішні впливи. Е. зовнішньо спрямований, він комунікабельний і легко вступає в контакти; живе лише сьогоденням і інтересами людей, які його оточують.

ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ ПРОФЕСОР


ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ ПРОФЕСОР (від лат. extra — поза і ordo — порядок) — звання, яке надавалося молодим ученим, котрі працювали найближчими працівниками відомих професорів. У російських університетах до 1917 року до Е. п. належали позаштатні професори, які обмежувались у правах і одержували меншу зарплату, ніж ординарні професори.

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ


ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ (від латин. ехtrа — поза, роnо — пригладжую, обробляю) — поширення кількісних характеристик і висновків, одержаних в результаті вивчення соціально-економічних явищ та процесів досліджуваної сукупності, на іншу однорідну сукупність або на інший час. Е. в просторі ґрунтується на вибірковому спостереженні, результати якого поширюють на сукупність у цілому (напр., у бюджетних обстеженнях). Е. в часі полягає в поширенні виявлених за відомий період тенденцій на інший період. При цьому Е. буває перспективною (при визначенні чогось на майбутнє) і ретроспективною (спрямованою в минуле). Найпростішими методами виявлення наявних тенденцій при Е. є вирівнювання рядів динаміки, визначення середніх темпів зростання виробництва, встановлення форми зв'язку на основі кореляційних обчислень.
 

Інші матеріали з категорії
Ключові теги:Схожі матеріали

 • СЛОВНИК УЧИТЕЛЯ ТА МЕТОДИСТА [КНИГА ONLINE] - Книги / Інше з педагогіки Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильномуВхід на сайт
Логін
Пароль
 
Увійти через ВК або Google
ТОП матеріали
 • Товары для тенниса: выбираем ракетку
 • Часы: история и нюансы выбора
 • Получаем качественное образование заграницей
 • Які фунгіциди для картоплі бувають
 • Как правильно выбрать обручальные кольца?
 • Архів
  Червень 2019 (3)
  Травень 2019 (18)
  Квітень 2019 (19)
  Березень 2019 (17)
  Лютий 2019 (10)
  Січень 2019 (12)

  Наші друзі
  2008-2010, 2015-∞ «Залік.Орг.Юа» .

  При використанні матеріалів порталу Zalik.org.ua гіперпосилання на ресурс обов'язкове. У відповідності з нормами ст. 8 Закону України Про авторське право (3792-12), матеріали, розміщені на даному сайті, є об'єктом авторського права. Будь-яке копіювання інформації без письмового дозволу ЗАБОРОНЕНО, і буде переслідуватися за законом.